Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat az nxExcercises plugin használatához

Bevezetés

Kiemelt fontosságú számunkra a velünk kapcsolatba lépő személyek által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, információs önrendelkezési jogának biztosítása. Jelen adatkezelési tájékoztató megalkotásával és honlapunkon történő, mindenki számára hozzáférhetővé tételével teszünk eleget az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §-ban (a továbbiakban: Infotv.) foglalt, az érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettségnek. Törekszünk arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztató világosan és érthetően fejezze ki az adatkezelési szabályokat, szükség esetén példákkal illusztrálja azokat annak érdekében, hogy az érintett (érintett az, akinek a személyes adatait az adatkezelő kezeli, azaz Ön) megfelelően tájékozottan tudjon dönteni arról, hogy személyes adatai kezeléséhez önkéntes hozzájárulását adja-e, avagy sem. Jelen adatkezelési tájékoztató az Infotv-ben, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásaiban, – különös tekintettel az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29-én kiadott ajánlásában – foglalt követelményekre tekintettel, azok betartásával készült.

A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Az LMS One Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: LMS One) nxExercise plugin szolgáltatásának igénybevételéhez Önnek nem kell személyes adatokat megadnia.
Az LMS One az nxExercise szolgáltatása nyújtása, teljesítése céljából, adatrögzítési, adattárolás-megőrzési és adattovábbítási szolgáltatást nem végez.
Az nxExercise a userek azonosítására a Google szolgáltatását használja az alábbi linken megadott módon: https://developers.google.com/apps-script/guides/properties 

Cégadatok

LMS One Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
E-mail: support@nexiuslearning.hu
Honlap: https://home.nexiuslearning.com
Budapest, 2021. április 5.